ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА StokataStoki.bg

№ 431884. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта StokataStoki.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на StokataStoki.bg, всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на „StokataStoki” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "StokataStoki”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „StokataStoki”.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 1. Регистрация

Сайтът, може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима, само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 16 години и да попълните регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията, ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес, може да бъде направена регистрация само на един акаунт. ВАЖНО! Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 16 години. В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни, се обработват, само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Чл. 2. Предоставяни услуги

 Услугите, предоставяна от „StokataStoki” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 3 Достъпност и договор

„StokataStoki” e електронен магазин, достъпен на сайта StokataStoki.bg и StokataStoki.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от ,,StokataStoki” стоки.

Чл. 4 Събиране на информация

,,StokataStoki”, има право да събира и използва информация, относно Потребителите, след извършената от тях доброволна регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от ,,StokataStoki”.

Защита и сигурност

Чл. 4 (1) ,,StokataStoki” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

           (2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, ,,StokataStoki” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване, Потребителят се съгласява информацията за него, да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

           (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ,,StokataStoki” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя, на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

          (4) ,,StokataStoki”, се старае да използван най-модерните сървърни системи, софтуер и SSL защити за своята платформа.

Чл. 5 Лични данни за предлагане на стоки и услуги

           (1) ,,StokataStoki”, събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията.

           (2) С приемането на настоящите Общи условия за ползване, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни, за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 Регистриране и лични данни

           (1) Потребителят, може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на ,,StokataStoki”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

           (2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ,,StokataStoki”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ,,StokataStoki”, може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление, за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ,,StokataStoki” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

           (3) При попълване на заявлението за регистрация, Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ,,StokataStoki” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни ,,StokataStoki”, има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 Чл. 7 Задължителни данни и условия за регистриране на нов потребител

            (1) При регистрацията си, Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на ,,StokataStoki”.

            (2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име, в рамките на електронния магазин на ,,StokataStoki”.

            (3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия, той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация, страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на ,,StokataStoki”.

            (4) Потребителят, е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ,,StokataStoki”, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 Потребителски права

           (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на ,,StokataStoki”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ,,StokataStoki”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

            (2) Потребителят, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

            (3) Потребителя, винаги има право и може да се откаже или да промени своите лични данни чрез уеб-сайта StokataStoki.bg и по точно менюто Вашия профил, също така може да се свърже чрез контактните форми с администратора на StokataStoki, при което ще получи пълно съдействие, за каквото и да е свързано с личните си данни.

Още информация за Политика за поверителност и защита на  личните данни (GDPR) можете да намерите ТУК

ПОРЪЧКА

Чл. 9   (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на ,,StokataStoki”, за да сключват договори с ,,StokataStoki”, за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

             (2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга, се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ,,StokataStoki”.

             (3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга ,,StokataStoki”, си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на ,,StokataStoki”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

             (2) Необходимо е Потребителят, да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

             (3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

             (4) Стоката Стоки ЕООД си запазва правото едностранно да прекратява и налага неустойки по гаранционно и извънгаранционно обслужване, поети договори и ангажименти към некоректни клиенти/партньори, неспазващи поетите от тях ангажименти и договори, както и неплатени фактури и задължения към Стоката Стоки ЕООД.

             (5) Всички поети ангажименти, договори и гаранционно и извънгаранционно обслужване, могат да бъдат въстановени след преустановяване на поетите ангажименти или да бъдат заплатени всички задължения и неустойки към Стоката Стоки ЕООД, ако има такива.

Чл. 11  (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на ,,StokataStoki”, към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

              (2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 Чл. 12 ,,StokataStoki”, си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените, на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 Чл. 13 (1) ,,StokataStoki”, може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от ,,StokataStoki”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки, могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

              (2) Различните видове отстъпки, не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт, с правото на възстановяване на заплатената сума, поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят, може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На StokataStoki.bg и StokataStoki.com е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път, в брой, чрез кредитна или дебитна карта, PayPal и ЕasyPay.

             (2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, заедно с цената за доставка на куриера, при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 ,,StokataStoki” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционират, поради някакви причини, които не могат да бъдат вменени, като вина на ,,StokataStoki”.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява, чрез собствен транспорт на ,,StokataStoki”, чрез куриер до посочен от Потребителя, офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на StokataStoki.bg , поръчки направени в неработни дни се приемат, но не се обработват, те ще бъдат обработени и изпратени в първия работен ден.

              (2) Доставката е за сметка на ,,StokataStoki”, при поръчка на стойност над 200лв. с ДДС

              (3) Таксата важи за стандартна поръчка и доставка (безплатна/5.99 лв), тя може да варира в зависимост от това, дали продуктите са с по-голямо тегло и габарити (тежки и обемни), закупени и доставени при предварително упоменати и договорени условия за доставка или цената предоставена от куриерска фирма използвана за целта.

              (4) Преди изпращане на поръчаната стока, ,,StokataStoki”, има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

              (5) ,,StokataStoki”, не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства ,,StokataStoki”, си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 21 Потребителят, е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

             (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката, са за сметка на Потребителя. Потребителят, не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 ,,StokataStoki”, си запазва правото да променя, наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време, чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

             (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено ,,StokataStoki” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката и дата на доставката.

             (3) ,,StokataStoki”, публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

             (4) За упражняване правото на отказ ,,StokataStoki”, предоставя на Потребителя, възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата стандартния формуляр, за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ,,StokataStoki”, незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

             (5) Потребителят, е длъжен да върне стоките, за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ,,StokataStoki” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

             (6) При връщане, стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

             (7) ,,StokataStoki”, има право да отложи възстановяването на плащанията, до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

             (8) В случай, че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми ,,StokataStoki” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

             (9) Когато във връзка с изпълнението по договора ,,StokataStoki” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, ,,StokataStoki” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 25 Потребителят, няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са: предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Чл. 26 ,,StokataStoki”, възстановява на Потребителя, заплатената от него сума за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят, има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

                 (2) Продуктите, които ,,StokataStoki” предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция, това ще бъде упоменато в описанието на продукта, на сайта или в гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която ще присъстват и точните условия за гаранцията.

Наличието на търговска гаранция, не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки, с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба. Гаранционните карти, издадени директно от производителя. Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния период се обърнете към телефоните, посочени в гаранционната карта за консултация. Обикновено дефектният продукт, трябва да се транспортира до най-близкия сервизен център, оторизиран от производителя и този център поема цялата отговорност за ремонта на продукта. Детайлите по решаване на гаранционни казуси, се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 29 Потребителят, не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

        1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

        2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

             (2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва, чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ,,StokataStoki” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията потребителят, може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

             (2) Рекламацията се подава писмено, чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ,,StokataStoki”, представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

             (3). При предявяване на рекламация потребителят, посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл адрес за контакт.

             (4) При подаване на рекламация потребителят, задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

              1. касова бележка или фактура.

              2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.

              3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока, може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

              (2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение, между продавача и потребителя за решаване на спора.

              (3) Ако ,,StokataStoki”, е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

              (4) Предявяването на рекламация, не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 33 (1) ,,StokataStoki” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

             (2) Когато ,,StokataStoki” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 34 (1) ,,StokataStoki”, при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

             (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

            (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не понася значителни неудобства.

Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят, не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.

2. намаляване на цената.

            (2) Потребителят, не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

            (3) Търговецът, е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя, чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

           (4) Потребителят, не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

           (5) Таксата за връщане на продукти, предлагани от ,,StokataStoki” се заплаща от клиента закупил стоката, цената се определя спрямо куриерската услуга и тя се заплаща на Куриерската фирма.

Таксата за връщане на продуктите, предлагани от Marketplace, е различна в зависимост от услугите на куриерската фирма, с която работи  търговеца.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ, '' Условия за връщане на продукти ''

Чл. 36 (1) ,,StokataStoki”, има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

        (2) Ваше законно право е да се откажете от направената онлайн покупка (отказ от договор от разстояние) в рамките на 14 дни, стоки (продукти) закупени от електронен магазин StokataStoki.bg, това може да бъде направено много лесно, от вашия профил и секцията ''История на поръчките'', ако имате създадена поръчка без регистриран профил, можете да използвате стандартен формуляр за отказ на договор тук, след като го попълните трябва да ни го изпратите на имейл адрес shop@stokatastoki.bg

       

        (3) Продукти отговарящи на условията за връщане и закупени онлайн от StokataStoki.bg, могат да бъдат върнати до 14 дни. Моля, прочетете информацията по-долу за да сте сигурни, че сте спазили всички условия за връщане, попълнете заявлението за връщане и изпратете продукта към нас. Важи за територията на България, както за физически, така и за юридически лица.


ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ: (Всички продукти задължително постъпват в оторизиран сервиз предназначен спрямо закупената стока за констатация и проверка.)

      (4) Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са били доставени, да запазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получения продукт/ти, както и всичко което е присъствало в комплекта, върнатите продукти трябва да бъдат без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които продуктите са имали при получаването от клиента.

      (5) Фабричната (Оригинална) опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.

      (6) Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от купувача на върната стока според цените на куриерската услуга и превозвача.


ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

Съгласно чл. 57, т. 5, от ЗЗП Потребителят не може да упражни правото си на отказ и връщане в 14-дневен срок за доставка

на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения,

свързани с хигиената или защита на здравето.

Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;

Принтери и всякакъв вид печатащи устройства, ако консумативите им са били разпечатани;

Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката);

Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;

Стока с лош вид и видими следи от употреба – драскотини по корпуса и следи от употреба на продукти от типа клавиатура, мишка, екран-дисплеи, зарядни, джойстици и волани, смартфони, мобилни телефони, таблети, графични таблети и др.

Видео и aудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.);

Консумативи (батерии, тонери, канцеларски материали и други продукти от същия тип), чийто опаковки са били разпечатани;

Лаптопи, компютри, смартфони, таблети с предварително инсталирана операционна система, ако същата е била изтрита и заменена с друга различна от тази предназначена от производителя;

Стоки ​с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя;

Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта;

Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние;

Стоки закупени чрез стоков кредит не подлежат на връщане или замяна;

Стоки и потребителски хардуер, видео карти, процесори, устройства за съхранение на данни, рам памети, захранващи устройства, PCI екстендери, PC кутии и др. хардуерни продукти с видими следи от поставяне в интерфейс, не подлежат на връщане, тези продукти се считат за упротребявани с лош търговски вид;

Стоки със статут на специализирана техника, като продукти за видеонаблюдение, специализиран сървърен и потребителски хардуер, аудио възпроизвеждащи системи и др.

Стоки закупени, чрез специални сделки и условия;

Стоки закупени от юридически лица;

Монитори и Дисплеии спрямо Пиксел политика, поради факта, че е възможно да настъпят повреди свързани с транспорта и експлоатацията на съответната група продукти;

Бяла техника, малки/големи домакински уреди и продукти, тествани и използвани за приготвяне храни и напитки;

Продукти за тялото като, епилатори, тримери, фотоепилатори, самобръсначки, крушки, фенери, осветителни тела и др.

Може да бъде отказано искане за стоки и продукти закупени от клиенти връщали стоки по други поръчки повече от един път или системно.

Запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Съгласно чл. 57, т. 5, от ЗЗП Потребителят не може да упражни правото си на отказ и връщане в 14-дневен срок за доставка

на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения,

свързани с хигиената или защита на здравето.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА?

      (7) След като получим върнатия продукт/ти, съдържанието на пратката ще бъде предадено за преглед  в наш сервиз, за да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на върнатата стока в нашия оторизиран сервиз. Ако не са установени щети, тя може да бъде заменена. Обикновено срокът, в който ще получите отговор от наша страна, дали техниката може да бъде заменена е до 5 работни дни след получаване.

      (8) Стойността на върнатите стоки ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, след потвърждение от сервиза, който я обработва, че стоката е в търговски вид.


Запазване на информация:

ВАЖНО:

      (9) StokataStoki.bg не носи отговорност за каквато и да е информация, записана на преносим компютър, настолен компютър, таблет, смартфон, твърд диск или друг носител на информация. Трябва да знаете, че връщайки стоката към нас, всяка информация ще бъде изтрита.


ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

    (10) Отговорност за вреди причинени от счупване, надраскване, заливане, изгаряне и други въздействия, изключващи обичайното тестване на продуктите от Потребителя.


    (11) При приемане на върната стока от Потребителя, си запазваме правото да проверим продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна. При наличие и установяване на такива щети, StokataStoki.bg ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.


Примери за приложими такси и ограничения при констатирани проблеми от сервиз, в такъв случай много често продуктите имат видими следи от употреба и лош търговски вид, такива стоки автоматично се приспадат към употребявани/ремаркетирани продукти, този казус налага неустойка причинена от тестване/употреба на дадени стоки и продукти.ЗАМЯНА НА ТЕХНИКА И ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

   (12) Паричната стойност на върнатия продукт, може да се използва за закупуване на други продукти (замяна със същия или друг продукт) или сумата да бъде върната до 14 дни от датата на връщане на стоката.


(13) Връщането и приемането на продукт може да бъде отказано от StokataStoki.bg в случай, че стоката не е в добър търговски вид.

Това може да се изразява в: повреди по окомплектовката, следи от използване, физически повреди, деформации на продукта или опаковката, непълна окомплектовка на продукта или съпътстващата документация, доставена при поръчката.


КАКВО СЕ СЛУЧВА АКО МИНАТ ПОВЕЧЕ ОТ 14 ДНИ И ЖЕЛАЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА КЪМ НАС?

Ако искате да върнете стоката, след като са минали повече от 14 дни от датата на закупуване, стоката се приема като стока за изкупуване втора употреба (ремаркетирана стока). Цената на изкупуване се определя в зависимост от състоянието на стоката и състоянието на окомплектовката, както и от срока на използване. Точната цена за изкупуване може да бъде определена от StokataStoki.bg, след като бъде прегледана и тествана от служител. Срокът за определяне на цената на техниката е до 3 работни дни от датата на постъпване. Транспортните такси се поемат от подателя на стоката, след одобрение ние ще Ви изплатим в срок от 21 работни дни сумата на която се определя стойността на ремаркетираните продукти и нашата пазарна оценка за тях към дадения момент.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ,,StokataStoki”(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ,,StokataStoki” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ,,StokataStoki” и не могат, да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

              (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, върху ресурсите на ,,StokataStoki”, има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

              (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ,,StokataStoki”.

Чл. 38 (1) ,,StokataStoki”, се задължава да полага дължимата грижа, да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

              (2) ,,StokataStoki”, си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ,,StokataStoki” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Допълнителна информация във връзка АВТОРСКИТЕ права може да намерите ТУК

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ,,StokataStoki” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор, с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 Чл. 41 Писмената форма на договора се счита за спазена, с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на ,,StokataStoki” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

-       Уебсайт: ТУК

-       тел: 0700 111 22

-       email: info@kzp.bg

-       адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

-      Уебсайт: ТУК

-       тел: 02/91-53-518

-       email: kzld@cpdp.bg

-       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 43 (1) Потребителите, могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на ТУК - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

              (2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

              (3) Общите помирителни комисии, съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци, при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

              (4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между ,,StokataStoki” и Потребител, е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

              (5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз, може да намерите на ТУК

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че в случай някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза, ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) ,,StokataStoki”, се задължава да уведоми Потребителите, за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, на посочения от Потребителя имейл адрес.

              (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми ,,StokataStoki”, в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

              (3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПОЛИТИКА ЗА "БИСКВИТКИ"

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“, са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“, е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“, можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт, предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес, не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта, не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага в Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“, обикновено се използва в обобщен вид, с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“ - този тип „бисквитки“, Ви улесняват в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“, не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"- те ни дават възможност да съхраняваме, конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки”, варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна - на нашия Уебсайт има препратки, към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това, Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете, на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Ние от StokataStoki се грижим за Вас, затова ви предоставяме бърза и лесна възможност за персонализиране и настройки на бисквитките при посещение и престой в нашия електронен магазин, когато бъдете подканени изберете, някои от опциите според Вашите предпочитания. Информацията по-долу е с цел, допълнително уточнение на дефиницията бисквитки (cookies).

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“, от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“, преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“, може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“, се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора изтегли от тук

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация изтегли от тук

Попълнете желания формуляр и ни го изпратете по електронен път на следния имейл адрес:  admin@stokatastoki.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ), уреждат взаимоотношенията между „СТОКАТА СТОКИ” ЕООД, наричано по-долу "StokataStoki”, от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейните StokataStoki.bg и StokataStoki.com (наричани по-долу Потребители), от друга. „СТОКАТА СТОКИ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ИН по ДДС:BG204778328  със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, имейл адрес: shop@stokatastoki.bg  и телефон: 0884 71 7000. „СТОКАТА СТОКИ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

Последно обновен: 18.01.2020г.