МЕНЮ
Моя количка

Соларни фотоволтаични системи

Соларни фотоволтаични системи

Соларни фотоволтаични системи и паркове, продажба и инсталация на готов сорен парк.

Ние предлагаме проектиране, продажба и оборудването за соларни панели, инвертор, консктрукция, кабели.

Слънчевите панели са продукти и устройства, които преобразуват светлината в електричество.

Те се наричат още ​​"соларни панели", тъй като през по-голямата част от времето си за работа използват най-мощният източник на енергия, а именно Слънчевата енергия.

Слънчев панел е сбор от слънчеви клетки и устройства за генериране и конвертиране на енергията събрана от слънцето.

Много малки слънчеви клетки, разпръснати на голяма площ, могат да работят заедно, за да се осигурят достатъчно мощност.

Колкото повече светлина, която пада върху клетката, толкова повече електричество се произвежда.

Спестявайте от електроенергия, докато не спирате да я използвате!

Възползвайте се сега от соларните панели, които предлагаме с мощност: 3W, 5W, 10W, 20W, 40W, 100W, 130W, 175W, 260W...

Една фотоволтаична система от 5kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 7MWh. Система от 15kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 21MWh. Система от 30kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 42MWh.

Какви документи са необходими за издаване на разрешение за строеж на ФвЕЦ до 30 kW ?

Проектите и становищата, които се издават от проектанти, са само част от документите, необходими за издаване на разрешение за строеж и присъединяване на фотоволтаична централа за производство на ток. Идеен проект Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение. Идейният проект задава параметрите на бъдещата система, служи за отправна точка при проектиране на системата. Конструктивно становище Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Проектантът трябва да бъде регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Това становище включва описание за обекта, място на монтаж , конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията. Електротехническо становище Електротехническото становище се изготвя от инженер-проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.Електротехническото становище включва подробни данни за фотоволтаичния генератор,електротехнически специфики на централата и изисквания за монтажът ѝ. Други документи необходими за присъединяване на фотоволтаична система за производство на електричество до 30 kW към ЕРП Скица на имота с виза за проектиране на бъдещата фотоволтаична централа по чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ– получава се от главния архитект на общината; Становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа. За целта предварително се подава искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН). Това становище се получава при представяне на Идеен проект. Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на общината, след като цялата проектна документация (Електротехническо и Конструктивно становище) бъде съгласувана с присъединяващото ЕРП. Етапи за присъединяване на соларна система за производство на ток към електическата мрежа Първата стъпка за присъединяване към ЕРП е подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община. След това се подава искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Заедно с искането е необходимо да представите идеен проект за изграждане на фотоволтаична мрежова система, нотариален акт на имота, както и копие от документ за самоличност. В срок от един месец ще получите становище относно присъединяването на системата към мрежата. След като получите готовата виза за проектиране и становище за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала, се изготвят необходимите инженерни становища. С всички гореизброени документи се подава искане за разрешение за строеж на фотоволтаичната централа в съответната община. Следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище с разпределителното дружество. Подаване на заявление/искане за договор за присъединяване към съответното ЕРП. След финализиране на изграждането на ФеЕЦ се пускат 72 часови проби на централата, контролирани от ЕРП. Паралелно с изграждането на фотоволтаичния генератор се подава искане за изкупуване на отдадената в електропреносната мрежа енергия. Последната стъпка за въвеждане на Вашата соларна система в експлоатация е подаване на искане за пускане под напрежение. След като фотоволтаичната система за производство на електричество е присъединена към електропреносната мрежа и е съответно въведена в експлоатация, произведената електрическа енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуалната информация за необходимата документация и процедури може да намерите тук: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/24738 Всеки производител на електроенергия в България е задължен да подава месечни справки към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/

В момента няма добавени продукти в тази категория, скоро...

Мнения на клиенти

Клиенти дали оценка за магазина